भगवान?  के हाे भगवान?

भगवान?  के हाे भगवान?

भ - भुमी। ग - गगन। व - वायु । अ - अग्नि । न - निर, पानी।

भ - भुमी। ग - गगन। व - वायु । अ - अग्नि । न - निर, पानी।

सबैलाई मिलाइयाे भने भगवान बन्छ।

Caption

भगवानले कसैलाई भेदभाव गर्दैन। 

भगवानले कसैलाई भेदभाव गर्दैन। 

Caption

हामीनै हाे जसले एकआपसमा भेदभाव गर्छाै।

भगवान माथि सबैकाे अधिकार छ र सबै कुरामा भगवानको अधिकार छ।

भगवान माथि सबैकाे अधिकार छ र सबै कुरामा भगवानको अधिकार छ।

TECHNOSERENE